Младежка асоциация за борба с ...

Младежка асоциация за борба с безнаказаните престъпления

Мисия на неправителствената организация

Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се във формиране, представяне и защита на интереси на своите членове, свързани със съпътстващите дейности с борба с безнаказаните престъпления, юридическа , психологическа, информационна и техническа помощ, както и всички други дейности незабранени със закон.

Цели на организацията

Основни цели на сдружението са:  
 
- Да посредничи между различни държавни институции и неправителствени организации и да координира техните усилия по проблемите на безнаказаните престъпления  
- Да се бори за недопускането на безнаказани престъпления.  
- Да се посредничи между различни международни, държавни, частни , неправитествени органицазии за осигуряване на достъп от професионални адвокатски и други услуги, както и справедлив процес.  
- Да съдейства за интелектуалното, професионалното и духовното развитие на жертвите на безнаказаните престъпления;  
- Да активира промяна в българското семейство и общество;  
- Да разработва проекти и програми свързани с подкрепата на жертви на безнаказани престъпления;  
- Да работи за предотвратяване и противодействие на опитите за безнаказаност на извършените престъпления;  
- проектира и осъществява консултативни центрове за специализирана професионална помощ за пострадали от безнаказани престъпления;  
- насърчава разработването и провежда образователни и обучителни програми;  
- осъществява контакти за размяна на опит със сродни организации в чужбина;  
- публикува материали в областта на своята дейност;  
- организира симпозиуми, конференции и работни срещи по проблемите;  
- организира културни и художествени програми, които допринасят за целите на организацията.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info